Vedtægter: §1. Navn og hjemsted

 • 1. Selskabet, er en sammenslutning af Overby vandværk, stiftet den 14. august 1948 og Hosby Vandværk i henhold til fusion pr. 1. november 2007.
  Selskabets navn er As Vandværk, og selskabet har hjemsted i As (Overby/Hosby), Hedensted Kommune.

 

Vedtægter: §2. Formål

 • 2.1. Selskabets formål, er at forsyne ejendomme, inden for det i kommunens vandforsyningsplan fastlagte forsyningsområde for vandværket, med godt og tilstrækkeligt drikkevand til lavest mulige driftsbidrag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte
  regulativ.
 • 2.2. Driftsbidraget skal foruden driftsomkostningerne dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, så vandværket kan være selvfinansierende.
 • 2.3. Selskabet skal varetage medlemmernes fælles interesser i alle spørgsmål vedrørende vandforsyning, og deraf afledte emner.

 

Vedtægter: §3. Medlemmer

 • 3.1. Selskabets medlemmer er alle grundejere indenfor værkets forsyningsområde, hvis ejendomme er tilsluttet værkets ledningsnet, og som har betalt tilslutningsbidrag.
 • 3.2. Som medlemmer kan optages ejere af ejendomme, som er beliggende i vandværkets forsyningsområde.
  Nye medlemmer/ejendomme kan optages efter ansøgning til bestyrelsen, og mod betaling af det af bestyrelsen fastsatte indskud, og i øvrigt i henhold til godkendt takstblad.

 

Vedtægter: §4. Medlemmernes rettigheder

 • 4.1. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår, og til de i selskabets takstblad fastsatte priser.
 • 4.2. Ved indmeldelsen udleveres vedtægter og gældende takstblad.

 

Vedtægter: §5. Medlemmernes forpligtelser

 • 5.1. For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes pro rata.
 • 5.2. Nye lån kan kun optages med generalforsamlingens godkendelse.
 • 5.3. Bestyrelsen kan ikke sælge eller pantsætte fast ejendom uden generalforsamlingens godkendelse.
 • 5.4. Ethvert medlem skal (ved sin indtræden i selskabet) underskrive en erklæring om, at han indtræder med alle de rettigheder og pligter, der fremgår af vandværkets regulativ samt nærværende vedtægter.
 • 5.5. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
 • 5.6. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald, hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer, ved at underskrive og indsende ejerskifteformular, indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet.
  Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.
 • 5.7. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

 

Vedtægter: §6. Udtræden af selskabet

 • 6.1. Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan
  kun ske:
  -Ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr. nr.)
  -Ved ekspropriation 0.1. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.
 • 6.2. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets) gæld til selskabet skal betales.
  -ved eksklusion af selskabet på grund af restance, der ikke har kunnet inddrives -dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister.
 • 6.3. Efter eksklusionen afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlende ejendom, kan det først ske, når ejendommens tidligere gæld til vandværket er betalt.
 • 6.4. Ethvert medlem skal (ved sin indtræden i selskabet) underskrive en erklæring om, at han indtræder med alle de rettigheder og pligter, der fremgår af vandværkets regulativ samt nærværende vedtægter.

 

Vedtægter: §7. Levering til ikke medlemmer (købere)

 • 7.1. Institutioner og lodsejere, som efter deres natur eller særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil kunne få leveret vand i henhold til en af bestyrelsen fastsat afgift og i øvrigt i henhold til bestyrelsens nærmere bestemmelser.
 • 7.2. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser.

 

Vedtægter: §8. Anlæg

 • 8.1. Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuelt højdebeholder samt hoved-og forsyningsledninger.
 • 8.2. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jfr. regulativets bestemmelser herom.
 • 8.3. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget ind. stikledning til og med målerbrønd, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private, dog jfr. regulativets bestemmelser herom.
 • 8.4. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

 

Vedtægter: §9. Ledninger over privat grund

 • 9.1. Selskabet er berettiget til mod erstatning, at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene.
 • 9.2. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
 • 9.3. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning med udgangspunkt i de sædvanlige takster, indgået mellem De danske landboforeninger og Trafikministeriet.
 • 9.4. Grundejerne er berettiget til at forlange erstatning fastsat ved taksation i henhold til lov om ekspropriation ved offentlige arbejder.
 • 9.5. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til mod erstatning -at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt, og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.
  Deklaration skal godkendes af bestyrelsen.

 

Vedtægter: §10. Ledninger over privat grund

 • 10.1. Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning, og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.
 • 10.2. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstblad.
 • 10.3. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7 må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. jfr. i øvrigt regulativets bestemmelser.
 • 10.4. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
 • 10.5. Vandspild er forbudt jfr. regulativet.
 • 10.6. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædeise af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning, pålægge overtræderen et strafgebyr eller lignende særafgift. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for den første ordinære generalforsamling.

 

Vedtægter: §11. Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

 • 11.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
 • 11.2. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i den lokale ugepresse.
 • 11.3. Ingen andre end medlemmer og købere har adgang til generalforsamlingen, med mindre de er indbudt af bestyrelsen.
 • 11.4. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 1 uge før generalforsamlingen.
 • 11.5. Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget fremlægges til orientering
  5. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisor og suppleant.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.
 • 11.6. Bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleant kan genvælges.
 • 11.7. Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg. Dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han/hun tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem, revisor eller som suppleant.
 • 11.8. Bestyrelsen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
 • 11.9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af skriftlig dagsorden.
 • 11.10. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden en måned efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
 • 11.11. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Vedtægter: §12. Stemmeret og afstemninger

 • 12.1. Intet medlem har mere end en stemme, uanset antallet af ejede eller lejede ejendomme. For den enkelte ejendom kan der kun afgives en stemme, uanset antallet af ejere.
 • 12.2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • 12.3. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed (Bunkemetode). Ved afstemning skal der på stemmesedlen skrives samme antal navne som personer, der skal vælges. Stemmesedler, der afviger fra dette, er ugyldige.
 • 12.4. Dirigenten kan beslutte, at afstemning om beretning og regnskab sker ved håndsoprækning, men ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning vedrørende alle spørgsmål, der er til behandling under generalforsamlingen.
 • 12.5. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.
 • 12.6. For så vidt angår beslutning om vedtægtsændringer, kan dette kun ske, såfremt halvdelen af samtlige interessenter er til stede under generalforsamlingen, og 2/3 af de repræsenterede interessenter stemmer herfor.
 • 12.7. Er halvdelen af interessenterne ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget, og såfremt dette sker, skal der indkaldes til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte interessenter, og vedtægtsændringer vedtages med simpel stemmeflerhed.
 • 12.8. Indvarsling til den anden generalforsamling skal af bestyrelsen finde sted inden 1 måned fra afholdelsen af den første generalforsamling.
 • 12.9. For at beslutte vedtægtsændringer skal dette være optaget som et særskilt punkt på dagsordenen.

 

Vedtægter: §13. Bestyrelsen

 • 13.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der i lige år på den ordinære generalforsamling afgår 3 og i ulige år 2 medlemmer.
 • 13.2. På samme måde vælges 2 revisorer, hvoraf der hvert år på skift afgår 1.
 • 13.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 • 13.4. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter eget skøn nødvendige' udgifter til administration, reparation, vedligeholdelse og nyanlæg.
 • 13.5. Den har ansvar for regnskabsføringen og opstiller årsregnskab og budget.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokollen, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 • 13.6. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

 

Vedtægter: §14. Tegningsret

 • 14.1. Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
 • 14.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, og ved udstedelse af gældsbeviser og optagelse af lån, kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
 • 14.3. Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jfr. dennes forretningsorden.
 • 14.4. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

 

Vedtægter: §15. Tegningsret

 • 15.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
 • 15.2. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, henlægges til fremtidige investeringer, idet det tilstræbes, at selskabet er selvfinansierende.
 • 15.3. Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer.
 • 15.4. Generalforsamlingen kan ved almindelig stemmeflerhed vedtage, at regnskabet revideres af en statsaut. eller reg. revisor.

 

Vedtægter: §16. Opløsning

 • 16.1. Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet.
 • 16.2. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
 • 16.3. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eIler ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringerne.

 

Vedtægter: §17. Lovgrundlag

 • 17.1. Hedensted Kommune har i medfør af vandforsyningsloven vedtaget en vandforsyningsplan for hele kommunen, som fastlægger vandværkets forsyningsområde og har udarbejdet et regulativ, som udgør grundlaget for vandværkets drift.
 • 17.2. Takster og takstblade opnår først gyldighed, når de er godkendt af kommunen jfr. Vandforsyningsloven.

 

Vedtægter: §18. Ikrafttræden

 • 18.1. Selskabets vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. maj 1994 og ekstraordinær generalforsamling den 2. juni 1994. Vedtægterne er ændret ved generalforsamlingsbeslutning på ordinær generalforsamling den 6. marts 2008 og endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den
  27. marts 2008 og er herefter trådt i kraft pr. 6. marts 2008.
  Således vedtaget på ordinær generalforsamlinger den 6. marts 2008 og 27. marts 2008
  Juelsminde, den 27/3 2008.
  Som dirigent:
 • Max L. Jepsen
  Advokat
 • Sejer Sejersen
 • Jens Erik Hansen
 • Berit Madsen
 • Allan Sørensen