Beredskabet består af følgende i kommunen:

  • Vagthavende indsatsleder ved beredskabet, herefter ”vagthavende indsatsleder”

      (ved krisesituationer i samarbejde med kommunaldirektør og borgmester)

  • Beredskabet i Teknik & Miljø (driftsingeniøren er leder ved krisesituationer)
  • Det kommunale tilsyn, herefter ”tilsynsmyndigheden” (for tiden MiljøCenter Horsens)

Det samlede beredskab består desuden af:

  • Vandværkets formand/bestyrelse
  • Embedslægeinstitutionen
  • Politimesteren

Vagthavende indsatsleder, der referer til kommunens beredskabschef, har til enhver tid det overordnede ansvar, men har delegeret kompetencerne ud således ved forurening:

Emne

Ansvarlig

Vurderingen af forureningen
(risiko, omfang og farlighed)

Embedslæge i samarbejde med tilsynsmyndigheden

Information til forbrugere 
(straks og løbende under opklaringen)

Vandværk

Information af pressen
Afhængig af forureningens omfang og karakter vurderes det, hvem der skal orienteres og hvordan.

Tilsynsmyndighed i samarbejde med vandværk. Ved akut forurening uden for arbejdstid vagthavende indsatsleder

Vurdering af behovet for analyser
(antal, hvilke stoffer, og hvor der bør udtages prøver)

Tilsynsmyndighed i samarbejde med embedslæge

Vurdering af analyseresultater
(hvornår kan beredskabet afblæses)

Embedslæge i samarbejde med tilsynsmyndighed

Etablering af afværgeforanstaltninger

Vandværk i samarbejde med vagthavende indsatsleder

Etablering af nødvandforsyning

Vandværk

Beredskabschef / Teknik & Miljø holdes løbende orienteret om udviklingen via indsatsleder og tilsynsmyndigheden.

Ved krise/krigssituation

I krise/krigssituation indgår vandforsyningssikkerheden for borgerne i en overordnet prioritering i kommunens kriseberedskab. Primært skal man sikre videreførelsen af en række livsnødvendige forsyningsområder - vandforsyning, spildevandsafledning, vejvedligeholdelse, renovation m.m.
Kommunens beredskab sikrer en effektiv samordning og udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. Al information koordineres med kommunens beredskab.

Orientering af forbrugere og presse generelt

Husk at ringe ud fra mobiltelefoner så de indgående linier ikke blokeres. Se under alarmering udover telefonopkald, afsnit 5.